fbpx
Powrót do listy aktualności

REGULAMIN KONKURSU NA PROFILU FESTIWALU FILMOWEGO KINO DZIECI / KIDS KINO NA FACEBOOKU POD NAZWĄ „Z jakim magicznym zwierzęciem chciałbyś/chciałabyś się zaprzyjaźnić? Uzasadnij swoją odpowiedź”

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie (dalej: „Konkurs”), a także określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153), ul. Zamenhofa 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 5252271014, (zwane dalej: „Organizatorem”).
 3. Konkurs odbędzie się w dniach 21 marca 2023 r. od godziny 12:00 do 24 marca 2023 do godziny 17:00 za pośrednictwem profilu Organizatora na portalu Facebook pod nazwą Kino Dzieci / Kids Kino @kinodzieci
 4. Konkurs będzie odbywał się zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa polskiego.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. jedn. Dz.U z 2019 r., poz. 847).

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs będzie prowadzony na profilu @kinodzieci na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/kinodzieci
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
 1. ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie jest pracownikiem Organizatora, ani współpracownikiem (bez względu na podstawę prawną),
 3. nie jest członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora tj. wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, rodzicem małżonka lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia,
 4. posiada przez cały czas trwania Konkursu aktywny publiczny profil na portalu Facebook, przez co rozumie się profil niezablokowany czasowo ani trwale, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem tego portalu.
 1. Organizator opublikuje na portalu Facebook post („Post Konkursowy”), zawierający opis zadania konkursowego, zasady jego wykonania oraz czas wykonania, a także link do Regulaminu oraz wzmiankę dotyczącą przetwarzania danych osobowych Uczestników.
 2. Zadanie konkursowe polega na:
 1. opisaniu w formie komentarza pod Postem Konkursowym: „Z jakim magicznym zwierzęciem chciałbyś/chciałabyś się zaprzyjaźnić? Uzasadnij swoją odpowiedź”.
 2. Realizacja zadania konkursowego musi być zgodna z zasadami wskazanymi w Poście Konkursowym oraz postanowieniami Regulaminu.
 1. Uczestnicy Konkursu mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za pośrednictwem portalu Facebook.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu może napisać dowolną ilość komentarzy pod Postem Konkursowym, z zastrzeżeniem, że tylko jeden z nich może zostać nagrodzony w Konkursie.
 4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem zwycięzców czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora („Jury”). W skład Jury wchodzą 3 osoby.
 5. Organizator uprawniony jest do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem lub regulaminem serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:
 1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami portalu Facebook;
 3. zamieszczą komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, wulgarne, przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt, w tym w których pojawia się alkohol, wyroby tytoniowe lub narkotyki lub elementy kojarzące się z alkoholem, wyrobami tytoniowymi lub narkotykami, jak również na których pojawiają się elementy lub symbole kojarzące się z grami hazardowymi.
 1. Zgłoszenia do Konkursu, które nie spełniają wymagań niniejszego Regulaminu, nie będą poddane ocenie.

 NAGRODY

 1. Jury po zakończeniu Konkursu wybierze Uczestników Konkursu, którzy wykonali zadanie konkursowe w najbardziej kreatywny i wyróżniający się – zdaniem Jury – sposób (dalej: „Zwycięzcy”).
 2. W Konkursie wyłonionych wybranych zostanie 10 (dziesięciu) Zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni Nagrodą Główną (dalej: „Nagroda Główna”).
 3. Decyzja Jury co do wyłonienia Zwycięzców jest ostateczna.
 4. Nagrodami w Konkursie są książki od Wydawnictwa DEBIT (dalej: „Nagroda”). Każdy Zwycięzca otrzyma jeden egzemplarz książki. O ich wyborze zdecyduje Organizator.
 5. Każdy Zwycięzca może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od chwili zakończenia Konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone poprzez wiadomości prywatne wysłane na Facebooku oraz w niektórych przypadkach, na InstaStories, jeśli Zwycięzca wyrazi na to zgodę zgodnie z ust. 8 poniżej.
 7. Zwycięzca zobowiązany jest umożliwić Organizatorowi komunikację za pośrednictwem wiadomości prywatnych w portalu Facebook w celu poinformowania go o wygranej oraz dalszej procedurze związanej z odbiorem Nagrody.
 8. W przypadku zamiaru opublikowania informacji o wynikach Konkursu na portalach społecznościowych przez Organizatora, poprosi on Zwycięzcę o udzielenie zgody na opublikowanie imienia i nazwiska/nazwy użytkownika Zwycięzcy w informacji na profilach społecznościowych Organizatora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość uzyskania Nagrody.
 9. Nagrody główne będą wysyłane Pocztą Polską lub kurierem w ciągu 5 dni od daty wskazania przez Zwycięzcę dostępnych, wybranych tytułów.
 10. Wartość jednej Nagrody, nie przekracza kwoty 100 zł brutto.
 11. W przypadku, w którym Zwycięzca będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od otrzymanej Nagrody, Nagroda zostanie powiększona przez Organizatora Konkursu o nagrodę pieniężną o wysokości 11,11% wartości Nagrody, celem pokrycia podatku dochodowego należnego od Zwycięzcy.
 12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej, nagroda pieniężna zostanie potrącona na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej, nie zostanie wydana Zwycięzcy, a zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.
 13. Nagroda nie podlega wymianie ani zamianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres:  Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa z dopiskiem „„Z jakim magicznym zwierzęciem chciałbyś/chciałabyś się zaprzyjaźnić? Uzasadnij swoją odpowiedź” lub na adres mailowy: kontakt@nowehoryzonty.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego osobie wnoszącej reklamację przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia i Uczestników Konkursu, a także osób zgłaszających się na Wydarzenie i do Konkursu (zwanych dalej również „Podmiotami danych”) jest Organizator.
 2. Podmiot danych może skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie pisma na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@nowehoryzonty.pl
 3. Dane osobowe Podmiotów danych będą przetwarzane na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie „RODO”) w celu rozpatrzenia zgłoszenia na Wydarzenie i umożliwienia Podmiotowi danych uczestniczenia w Wydarzeniu oraz w celu wykonywania innych czynności w ramach umowy o udział w Wydarzeniu;
 1. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora w postaci utrwalenia przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy, w szczególności w celu wykorzystania wizerunku Podmiotu danych w materiałach dotyczących Wydarzenia oraz Konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach Organizatora na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram (w szczególności @kinodzieci) w celu promowania działalności Organizatora, w związku z udzieloną przez Podmiot danych zgodą na wykorzystanie wizerunku;
 2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody Podmiotu danych na przetwarzanie danych osobowych Podmiotu danych w celu umożliwienia udziału w konkursie oraz, jeżeli Podmiot danych będący Zwycięzcą udzieli takiej zgody, w celu opublikowania informacji o wynikach Konkursu na portalach społecznościowych Organizatora;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze z mocy przepisów podatkowych, jeżeli Podmiot danych będący Zwycięzcą będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od otrzymanej Nagrody;
 4. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku ze zgłoszeniem przez Podmiot danych reklamacji w celu przyjęcia, rozpatrzenia oraz odpowiedzi na otrzymaną reklamację.
 1. Dane osobowe Podmiotu danych będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności:
 1. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a) powyżej – przez okres trwania Wydarzenia, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć w związku z Wydarzeniem;
 2. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) powyżej – przez okres realizacji przez Organizatora działań promocyjnych lub do momentu skutecznej realizacji zgłoszonego przez Podmiot danych sprzeciwu, w zależności od tego co nastąpi pierwsze;
 3. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. c) powyżej – przez okres trwania Konkursu oraz następnie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu i wysłania Nagród;
 4. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. d) powyżej – przez okres wymagany przepisami prawa;
 5. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. e) powyżej – przez okres jednego roku od dnia załatwienia reklamacji.
 1. Podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jeżeli dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 2. Podmiotowi danych przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez SNH Pana/-i danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) powyżej.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 lit. c) powyżej Podmiot danych może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji z Organizatorem. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed takim cofnięciem.
 4. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora.
 5. Podanie danych osobowy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Podmiotowi danych  wzięcie udziału w Wydarzeniu lub Konkursie. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. d) i e) podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
 6. Organizator co do zasady nie będzie przekazywał danych osobowych Podmiotów danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Jednakże Wydarzenie będzie organizowane za pomocą serwisu Facebook. Organizator będzie przekazywał informacje o Konkursie, w tym wyniki Konkursu na profilach Organizatora na portalach społecznościowych: Facebook oraz Instagram. Oznacza to, że dane osobowe będą gromadzone i przechowywane na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram. Powyższe oznacza, że dane osobowe Podmiotu danych mogą zostać przesłane za pośrednictwem portali społecznościowych Facebook, Instagram poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podmioty te działają jako odrębni od Organizatora administratorzy danych osobowych. Przed skorzystaniem z portali społecznościowych Facebook, Instagram Podmiot powinien zapoznać się z:
  1. Polityką prywatności Instagram – https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388;
  2. Polityką prywatności Facebook –https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation;
 7. Uczestnik poprzez opublikowanie Postu Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Postu Konkursowego, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili przesłania Odpowiedzi Konkursowej polach eksploatacji, w szczególności:
 1. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
 2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 3. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 1. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania ze Postu Konkursowego w zakresie, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
 2. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 11 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji tam wskazanych.
 3. Organizator upoważniony jest do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu Uczestnika, który zamieścił Post Konkursowy.
 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej pod adresem:https://kinodzieci.pl
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2023 r.