fbpx

Regulamin 9. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy 9. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci (dalej: „Festiwal”), który odbędzie się w dniach 24.09-2.10.2022 r. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Gliwicach, Gdańsku, Łodzi, Częstochowie, Koninie, Opolu, Toruniu, Słupsku, Białymstoku, Gdyni, Szczecinie, Lublinie, Jarocinie, Bydgoszczy, Wieliczce i Katowicach oraz w dniach 6-23.10.2022 r. w formule online pod adresem: nowehoryzonty.pl/kinodziecionline.
 2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, NIP: 525-22-71-014, REGON: 01550390400000, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000162000 (dalej: „Organizator”).
 3. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla młodych widzów w wieku 4-12 lat. Festiwal skierowany jest do rodziców i opiekunów z dziećmi, a także do grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli.
 4. Festiwal jest finansowany z funduszy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu m. st. Warszawy, Kreatywnej Europy Program MEDIA, Funduszy norweskich i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), pochodzących z Islandii, Norwegii i Lichtensteinu, Ambasady Królestwa Niderlandów oraz fundacji SENTIO.
 5. Festiwalowi towarzyszyć będzie Kino Dzieci Industry (ang. Kids Kino Industry) – wydarzenie dla branży filmowej, odbywające się w formule hybrydowej.
 6. Szczegółowe informacje odnośnie programu Festiwalu oraz lokalizacji Festiwalu w poszczególnych miastach i online podane zostaną przez Organizatora na stronie: kinodzieci.pl

§2 Zasady wstępu

 1. Na Festiwal odbywający się w formule stacjonarnej, w kinach:
  a. Wstęp na teren Festiwalu przysługuje osobie posiadającej bilet, przy czym liczba miejsc podczas danego pokazu filmowego jest ograniczona. Zasady nabywania biletów oraz karnetów na pokazy oraz pozostałe wydarzenia festiwalowe określone zostaną przez Organizatora na stronie: kinodzieci.pl
  b. W każdym z kin sprzedawane są bilety wyłącznie na seanse grane w danym kinie.
  c. Miejsca w salach są nienumerowane.
  d. Uczestnikiem Festiwalu może być osoba pełnoletnia. Osoba małoletnia do 18 roku życia uczestniczy w Festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
  e. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz filmowania wyświetlanych podczas Festiwalu filmów.
  f. Osoby uczestniczące w seansach filmowych odbywających się w ramach Festiwalu zobowiązane są do wyłączenia na czas ich trwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.
  g. Zakupienie biletu na Festiwal w formule stacjonarnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Na Festiwal odbywający się w formule online:
  a. Dostęp do filmów zamieszczonych w serwisie nowehoryzonty.pl/kinodziecionline przysługuje osobie, która założyła w nim konto oraz wykupiła dostęp do określonych treści, na określony czas. Zasady nabywania dostępów oraz karnetów na seanse online określone zostaną przez Organizatora na powyższej stronie, zgodnie z regulaminem serwisu.
  b. Odtwarzanie filmów w serwisie online, w ramach uzyskanego dostępu lub karnetu, możliwe jest wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie oraz wyłącznie na terytorium Polski.
  c. Uczestnikiem Festiwalu może być osoba pełnoletnia. Osoba małoletnia do 18 roku życia uczestniczy w Festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
  d. Zakup dostępu lub karnetu na Festiwal w formule online jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§3 Program

 1. Na program Festiwalu składają się następujące sekcje:
  a. Konkurs główny, na który składa się 10 filmów, wyprodukowanych w latach 2021-2022 skierowanych dla widzów w wieku 4-12 lat. W konkursie prezentowane są pełnometrażowe filmy animowane oraz aktorskie.
  b. Konkurs filmowych odkryć – wybór 7 filmów pokazujących różnorodność gatunkową i stylistyczną kina dla młodych widzów, wyprodukowanych w latach 2021-2022.
  c. Konkurs krótkich dokumentów – selekcja 8 europejskich krótkometrażowych dokumentów dla młodych widzów, wyprodukowanych w latach 2020-2022.
  d. Sekcje tematyczne będące pokazami pozakonkursowymi.

§4 Jury i nagrody

 1. Podczas festiwalu zostanie przyznanych 7 nagród honorowych, niemających charakteru majątkowego, w postaci tytułu „Najlepszego filmu”, w kategoriach:
  a. Nagroda jury Konkursu głównego,
  b. Nagroda jury Konkursu filmowych odkryć,
  c. Nagroda jury Konkursu krótkich dokumentów,
  d. Nagroda Sieci Kin Studyjnych (dalej: SKS),
  e. Nagroda Publiczności,
  f. Nagroda jury Europejskiego Stowarzyszenia Filmów dla Dzieci (ECFA),
  g. Nagroda Zespołu Edukatorów Filmowych (ZEF)
 2. Nagroda jury Konkursu głównego przyznawana jest przez jury składające się z twórców, dziennikarzy i animatorów kultury zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 3. Nagroda jury Konkursu filmowych odkryć przyznawana jest przez jury składające się z reżyserów, twórców, ilustratorów i twórców innych dziedzin kultury i sztuki zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 4. Nagroda jury Konkursu krótkich dokumentów przyznawana jest przez jury składające się z reżyserów, twórców, ilustratorów i twórców innych dziedzin kultury i sztuki zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 5. Nagroda SKS przyznawana jest przez jury składające się z przedstawicieli Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 6. Nagroda jury Europejskiego Stowarzyszenia Filmów dla Dzieci (ECFA) przyznawana jest przez jury składające się z reprezentantów ECFA zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 7. Nagroda Zespołu Edukatorów Filmowych (ZEF) przyznawana jest przez jury składające się z reprezentantów ZEF zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 8. Każdy juror może głosować tylko na jeden film. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej filmów równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego jury, którego każde z jury wybiera spośród swoich członków przed przystąpieniem do głosowania.
 9. Decyzja jury w zakresie przyznania nagrody jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Nagroda Publiczności przyznawana jest przez publiczność festiwalową ze wszystkich festiwalowych miast (dorosłych i dzieci), która głosuje na wybrany film przy użyciu kart do głosowania otrzymanych przed wejściem na salę kinową. Nagroda Publiczności zostanie przyznana filmowi, który otrzyma najwyższą ocenę, będącą średnią ze wszystkich oddanych głosów publiczności. Nagroda Publiczności przyznawana jest filmowi z sekcji Konkurs główny.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród bądź wyróżnień.
 12. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona podczas gali finałowej i na stronie internetowej Organizatora: kinodzieci.pl Termin i miejsce przeprowadzenia gali finałowej ogłoszone zostaną przez Organizatora odrębnie.

§5 Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS dla najlepszego polskiego filmu dla młodej widowni

 1. Podczas festiwalu zostanie przyznana Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS dla najlepszego polskiego filmu dla młodej widowni.
 2. Nagroda przyznawana jest przez jury: Macieja Wojtyszko, Alicję Grawon-Jaksik oraz Annę Tatarską. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 3. Każdy juror może głosować tylko na jeden film. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej filmów równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego jury, którego każde z jury wybiera spośród swoich członków przed przystąpieniem do głosowania.
 4. Decyzja jury w zakresie przyznania nagrody jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 20 000 zł.
 6. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona podczas gali finałowej i na stronie internetowej Organizatora: kinodzieci.pl Termin i miejsce przeprowadzenia gali finałowej ogłoszone zostaną przez Organizatora odrębnie.

§6 Goście festiwalowi

 1. W Festiwalu wezmą udział zaproszeni przez Organizatora twórcy filmowi, przedstawiciele prasy, dystrybutorzy, producenci, a także osoby związane ze sztuką audiowizualną, tworzoną dla młodych widzów.

§7 Środki bezpieczeństwa związane z COVID-19 w Polsce

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, dostępnych na: gov.pl/web/koronawirus

§8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator informuje, że w przypadku zaistnienia przyczyn uzasadniających odwołanie Festiwalu (w szczególności podyktowanych względami bezpieczeństwa), poinformuje o tym uczestników Festiwalu poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora: kinodzieci.pl/ oraz umieszczenie stosownej informacji na terenie festiwalowych Kin.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie.
 3. Postanowienie ustępu 1 powyżej stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której zaistnieją przyczyny uzasadniające zmianę daty, godziny rozpoczęcia lub miejsca organizacji Festiwalu, lub też zmianę programu artystycznego.
 4. Organizator informuje, że podczas Festiwalu (na terenie obiektów festiwalowych, podczas wydarzeń odbywających się w ramach programu Festiwalu) może być dokonywana rejestracja fotograficzna oraz wideo, służąca przede wszystkim celom informacyjnym oraz artystycznym.
 5. Oprócz niniejszego regulaminu – w Kinach, w których odbywa się festiwal – obowiązują również regulaminy poszczególnych Kin.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.09.2022 r.
 7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: kinodzieci.pl oraz będzie dostępny na terenie Kin w dniach 24.09-2.10.2022 r.

Regulamin promocji “Dzienniczek Festiwalowicza”

§1 Definicje

 1. Organizator – Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, NIP: 525-22-71-014, REGON: 01550390400000, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000162000 (dalej: „Organizator”);
 2. Dzienniczek Festiwalowicza – karta na pieczątki, wydawana w trakcie trwania 9. stacjonarnej edycji MFF Kino Dzieci w dniach 24 września – 2 października 2022 r., Uczestnikowi biorącemu udział w Festiwalu;
 3. Kina – miejsca, gdzie odbywają się pokazy filmowe w ramach 9. MFF Kino Dzieci w Warszawie: w Kinie Muranów (ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa), w Kinotece (Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) oraz w innych obiektach wskazanych przez Organizatora;
 4. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w 9. MFF Kino Dzieci;
 5. Opiekun uczestnika – osoba fizyczna powyżej 18. r. ż. będąca opiekunem Uczestnika;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

§2 Uprawnienia Uczestnika

 1. Odebranie Dzienniczka Festiwalowicza przez Uczestnika upoważnia do:
  – zbierania pieczątek przed wejściem na pokaz filmowy w dniach od 24 września do 2 października 2022 r., w ramach 9. MFF Kino Dzieci w Kinach wskazanych przez Organizatora,
  – korzystania z nagród należnych odpowiednio po zebraniu 6 i 10 pieczątek.
 2. Organizator decyduje o ilości i wartości nagród.
 3. Nagrody można odebrać w kasach Kin w dniach od 24 września do 2 października 2022 r.

§3 Odpłatność

 1. Wydanie Dzienniczka Festiwalowicza jest nieodpłatne.

§4 Zasady korzystania z Dzienniczka Festiwalowicza

 1. Uczestnik chcący skorzystać z uprawnień wynikających z posiadania Dzienniczka Festiwalowicza, zobowiązany jest poinformować obsługę Kina o posiadaniu Dzienniczka Festiwalowicza oraz okazać go przed wejściem do sali kinowej.
 2. Uczestnik chcąc skorzystać z uprawnień wynikających z posiadania Dzienniczka Festiwalowicza, zobowiązany jest posiadać Dzienniczek przy sobie oraz okazywać Dzienniczek przy wchodzeniu do sali kinowej.
 3. Uczestnik chcąc odebrać należne mu nagrody, zobowiązany jest okazać Dzienniczek Festiwalowicza w kasach Kin w dniach od 24 września do 2 października 2022 r.
 4. Odebranie nagrody jest odpowiednio zaznaczone na Dzienniczku Festiwalowicza przez pracownika Kina.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Dzienniczka Festiwalowicza w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 6. Pieczątki zebrane na Dzienniczku Festiwalowicza Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę.

§5 Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązany jest honorować uprawnienia przyznane Uczestnikom:
  – Po uzbieraniu 6 pieczątek Uczestnikowi przysługują 2 zaproszenia na festiwalowe seanse odbywające się w Kinach festiwalowych, które można odebrać w tych kinach. Zaproszenia można odebrać wyłącznie na filmy, na które pozostały wolne miejsca.
  – Po uzbieraniu 10 pieczątek Uczestnikowi przysługuje zniżka na karnet na 9. MFF Kino Dzieci online, odbywający się w terminie 6-23 października 2022 r. na stronie nowehoryzonty.pl/kinodziecionline; kupon zniżkowy można odebrać w kasach Kin.

§6 Zmiany Regulaminu

 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu, Organizator informuje zamieszczając treść zmienionego Regulaminu na stronie kinodzieci.pl

§7 Dane kontaktowe

 1. Wszelkie oświadczenia, reklamacje i wnioski związane z Dzienniczkiem Festiwalowicza, Uczestnik może kierować:
  – pisemnie na adres siedziby Organizatora,
  – mailowo na adres Organizatora – pomoc@nowehoryzonty.pl

§8 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku utraty lub zniszczenia Dzienniczka Festiwalowicza, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o utracie lub zniszczeniu. Uczestnik uprawniony jest wówczas do odebrania nowego, niewypełnionego Dzienniczka Festiwalowicza.
  Regulamin obowiązuje od dnia 2 września 2022 r.

 

Wygrane w konkursach podlegają opodatkowaniu, na podstawie art. 13 pkt 2 UPDOF, z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa. Nagrody zostaną wypłacone po potraceniu zaliczki na podatek wg stawki 18 %, przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20 %