Kino Dzieci.Lab/ Kids Kino.Lab

/For English version scroll down/

Nabór na 4. edycję rozpocznie się (dokładna data wkrótce) i potrwa do 30 września 2019.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ

 1. Cykl warsztatów skierowany jest do dwuosobowych zespołów scenarzysta-producent z krajów europejskich.
 2. Koszt udziału w warsztatach wynosi 1600 EUR (plus VAT), obejmuje koszt szkolenia, noclegów, konsultacji i wyżywienia.
 3. Kryteria naboru:

– jakość projektu oraz jest jego potencjał realizacyjny.

– doświadczenie producenta oraz scenarzysty

 1. W projekcie mogą brać udział tylko te osoby, które zadeklarują pełne uczestnictwo we wszystkich sesjach warsztatowych  oraz zobowiążą się do realizacji kolejnych etapów prac zgodnie z przyjętym harmonogramem (więcej szczegółów podane zostanie po uruchomieniu naboru).
 2. Językiem warsztatów będzie język angielski. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie.

JAK APLIKOWAĆ

Więcej informacji podane zostanie wkrótce

INFO DODATKOWE

 1. Reżyserzy związani z rozwijanymi projektami mogą bezpłatnie brać udział w II i III sesji warsztatów, ale organizatorzy nie pokrywają kosztów ich transportu, zakwaterowania i wyżywienia.
 2. Osoby zarejestrowane na stronie rekrutacji uzyskają dostęp do wybranych przez organizatorów przykładowych filmów które mogą posłużyć za inspirację oraz innych materiałów zalecanych przez organizatorów.

//////

Call for projects for the 4th edition of Kids Kino.Pro starts on (exact date soon) and lasts till September 30th 2019.

WHO CAN APPLY

 1. Teams of two (script writer and producer) from a European country
 2. The cost of participation is 1600 EUR (plus VAT). The price includes participation in the workshop, accommodation, consultations and food.
 3. Selection criteria:

– project’s quality and its potential for future execution

– previous experience of team members

 1. The programme is dedicated to participants who will declare their full participation in all the workshop sessions and commit to completing the next stages of the project according to the schedule (details will be provided after launching the application process).
 2. As English is the official language of the workshop, all participants need to be fluent in written and oral English.

HOW TO APPLY

More information will be disclosed

ADDITIONL INFORMATION

 1. Directors of developed projects can participate in the 2nd and 3rd part of the workshop free of charge, however, the organizers do not cover the cost of transportation, food and accommodation.
 2. Participants registered on the recruitment website will gain access to additional materials and films selected by the organizers which can serve as an inspiration or might be helpful in the process.