regulamin festiwalu

REGULAMIN FESTIWALU FILMOWEGO KINO DZIECI
23 września – 1 października 2017 r.

1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin dotyczy Festiwalu Filmowego Kino Dzieci (dalej: „Festiwal”), który odbędzie się w dniach 23.09 – 1.10. 2017 r w Warszawie, Wrocławiu, Braniewie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Elblągu, Ełku, Gdańsku, Gliwicach, Jarocinie, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Słupsku, Sosnowcu, Szczecinie.
2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, NIP: 525-22-71-014, REGON: 01550390400000, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000162000 (dalej: „Organizator”).
3. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla dzieci w wieku 4-12 lat. Festiwal skierowany jest do rodziców z dziećmi, a także do grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli.
4. Festiwal jest finansowany z funduszy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kreatywnej Europy.
5. Festiwalowi towarzyszyć będą warsztaty dla dzieci i rodziców oraz szkół i przedszkoli uczestniczących w Festiwalu, konferencje, dyskusje panelowe oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi. Do uczestnictwa w imprezach towarzyszących Festiwalowi stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zasad uczestnictwa w Festiwalu.
6. Szczegółowe informacje odnośnie programu Festiwalu oraz lokalizacji Festiwalu w poszczególnych miastach podane zostaną przez Organizatora na stronie: www.kinodzieci.pl.

2. Zasady wstępu na Festiwal

1. Wstęp na teren Festiwalu przysługuje osobie posiadającej bilet, przy czym liczba miejsc podczas danego pokazu filmowego jest ograniczona. Zasady nabywania biletów określone zostaną przez Organizatora na stronie: www.kinodzieci.pl. Miejsca na pokazy są nienumerowane.
2. Uczestnikiem Festiwalu może być osoba pełnoletnia. Osoba małoletnia do 18 roku życia uczestniczy w Festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
3. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz filmowania wyświetlanych podczas Festiwalu filmów.
4. Osoby uczestniczące w seansach filmowych odbywających się w ramach Festiwalu zobowiązane są do wyłączenia na czas ich trwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.

3. Program
1. Na program Festiwalu składają się następujące sekcje:
a) Konkurs filmów pełnometrażowych na który składa się 8 filmów wyprodukowanych w latach 2017-2017 skierowanych dla widzów w wieku 4-12 lat. W konkursie prezentowane są pełnometrażowe filmy animowane oraz aktorskie.
b) Krótkie historie – sekcja prezentująca 3 zestawy filmów krótkometrażowych, zarówno animacji jak i filmów aktorskich.
c) Sekcje tematyczne i pokazy specjalne będące pokazami pozakonkursowymi.

4. Jury i nagrody
1. Podczas festiwalu zostaną przyznane 4 nagrody honorowe, niemające charakteru majątkowego, w postaci tytułu „Najlepszego filmu”, w kategoriach:
a) Nagroda Dziennikarzy,
b) Nagroda Twórców,
c) Nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych (dalej: SKSiL)
d) Nagroda Publiczności.
2. Nagroda Dziennikarzy przyznawana jest przez jury składające się z dziennikarzy zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
3. Nagroda Twórców przyznawana jest przez jury składające się z reżyserów, twórców, ilustratorów i twórców innych dziedzin kultury i sztuki zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
4. Nagroda SKSiL przyznawana jest przez jury składające się z reżyserów, scenarzystów i producentów zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
5. Każdy juror może głosować tylko na jeden film. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej filmów równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego jury, którego każde z jury wybiera spośród swoich członków przed przystąpieniem do głosowania.
6. Decyzja jury w zakresie przyznania nagrody jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Nagroda Publiczności przyznawana jest przez publiczność festiwalową (dorosłych i dzieci), która głosuje na wybrany film przy użyciu kart do głosowania otrzymanych przed wejściem na salę kinową. W głosowaniu nie biorą udziału filmy krótkometrażowe i filmy ze specjalnego seansu Kino Dzieci: znalezione na strychu. Nagroda Publiczności zostanie przyznana filmowi, który otrzyma największą liczbę głosów wśród publiczności.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród bądź wyróżnień.
9. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona podczas gali finałowej i na stronie internetowej Organizatora: www.kinodzieci.pl. Termin i miejsce przeprowadzenia gali finałowej ogłoszone zostaną przez Organizatora odrębnie.

5. Goście festiwalowi

W Festiwalu wezmą udział zaproszeni przez Organizatora wybitni twórcy filmowi, przedstawiciele prasy, dystrybutorzy, producenci, a także osoby związane ze sztuką audiowizualną, tworzoną dla dzieci.

6. Postanowienia końcowe

1. Organizator informuje, że w przypadku zaistnienia przyczyn uzasadniających odwołanie Festiwalu (w szczególności podyktowanych względami bezpieczeństwa), poinformuje o tym uczestników Festiwalu poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora: www.kinodzieci.pl oraz umieszczenie stosownej informacji na terenach festiwalowych.
2. Postanowienie ustępu 1 powyżej stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której zaistnieją przyczyny uzasadniające zmianę daty, godziny rozpoczęcia lub miejsca organizacji Festiwalu, lub też zmianę programu artystycznego.
3. Organizator informuje, że podczas Festiwalu (na terenie obiektów festiwalowych, podczas wydarzeń odbywających się w ramach programu Festiwalu) może być dokonywana rejestracja fotograficzna dokumentująca wydarzenia. Uczestnik Festiwalu poprzez zakup biletu i udział w wydarzeniu zezwala na wykorzystanie wizerunku w materiałach informujących o Festiwalu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.09.2017 r.
5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.kinodzieci.pl oraz będzie dostępny na terenach festiwalowych w dniach 23.09-1.10. 2017 r.